با توجه به رشد روزافزون سایت های دینامیک و بخصوص سایت های ساخته شده با وردپرس (WordPress) و همچنین افزوده شدن محصولات جدید مثل سیستم مدیریت مدارک (DCC) مهندسی، سیستم مدیریت دانش و سیستم اتوماسیون اداری به سبد محصولات شرکت پایش سیستم سپاهان ما را بر آن داشت تا طرحی نو...

ادامه مطلب