کارکردهای سیستم مدیریت و کنترل پروژه

کارکردهای سیستم مدیریت و کنترل پروژه  کارکردهای سیستم مدیریت و کنترل پروژه مطابق با نیازمندی‌های کسب و کار تعریف می‌شود. اصلی‌ترین کارکردهای سامانه مدیریت پروژه به شرح زیر می باشد:   برنامه‌ریزی و زمان‌بندی پروژه (Project Planning/Scheduling) پایه‌ای‌ترین کارکرد این سیستم‌ها قابلیت برنامه‌ریزی و زمان‌بندی پروژه است. در چنین سامانه‌ای باید امکان تعریف فعالیت‌ها و زیرفعالیت‌های پروژه در […]