031-32278452 Info@PayeshSystem.com

بازگشت سرمایه در سامانه های جامع مدیریت پیمانکاران و مشاوران پایش

هزینه پیاده سازی سامانه های جامع مدیریت پیمانکاران / مشاوران پایش به روش های مختلف در مدت زمان کوتاهی  بازگشت می شود و پس از آن باعث سودآوری و کاهش هزینه های جاری و پنهان شرکت ها می گردد.

علاوه بر آن مزایای بی شماری برای مدیران و کارشناسان شرکت ها خواهد داشت که باعث نظارت بهتر، افزایش سرعت و کیفیت خدمات به کارفایان می گردد.

پنج مورد از سر فصل هزینه هایی که با پیاده سازی این سامانه کاهش می یابد به شرح زیر می باشد:

1- کاهش تشکیل جلسات غیر ضروری

2-حذف زمان های جستجو در اطلاعات پراکنده

3- کاهش زمان تهیه گزارشات متعدد

4- کاهش دوباره کاری ها

5- کاهش هزینه چاپ

برای هر یک از موارد فوق اینفوگرافی مربوطه تهیه شده است که در زیر مشاهده می کنید

سامانه های جامع مدیریت پیمانکاران و مشاوران پایش