031-32278452 Info@PayeshSystem.com

سیستم مدیریت جامع پروژه ها (EPM)

EPM small - سیستم مدیریت جامع پروژه ها (EPM)

سیستم مدیریت جامع پروژه ها با مایکروسافت شیرپوینت-پراجکت سرور. سیستم مدیریت جامع پروژه ها با مایکروسافت شیرپوینت-پراجکت سرور

امروزه تلاش مدیران برای بهینه سازی همزمان محدودیت های سه گانه پروژه ها (زمان، هزینه و کیفیت) به سرعت در حال افزایش است و لذا مدیران، نیازمند اطلاعاتی می باشند که بتوانند بلادرنگ در مورد پروژه ها تصمیم گیری کنند. وقتی مدیران بدانند که می توانند با تجمیع پروژه ها و اســتقرار سیستم های اطلاعاتی مناســب، کلیه عوامل دخیل در پروژه ها را با یک فرآیند متمرکز پردازش نمایند و از این طریــق، ارزیابی و مدیریت پروژه ها را دقیق تر انجام دهند، توجه و تمایل آن ها به اســتقرار چنین نظامی افزایش می یابد.

در این راستا شرکت مایکروسافت، سیستمی تحت عنوانEPM – Enterprise Project Management  را ارائه کرده اســت. در این راهکار، کلیه زیر سیستم های مدیریت پروژه که مورد نیاز ســازمان می باشند، به یکپارچگی می رسند. این زیرسیستم ها، مدیریت مدارک و اسناد پروژه ها و بسترهای ارتباطی و اطلاعاتی ســازمان و به طور کلی هرآنچه را که برای مدیر عامل، مدیران ارشد سازمان مدیر پروژه، اعضای تیم پروژه و سایر افراد مرتبط با پروژه مورد نیاز است، فراهم می آورند.در حقیقت،EPM یک محیط مشارکتی و یکپارچه پروژه و سبد پروژه ها می باشد.

راهکار EPM دارای قابلیت های متعددی می باشــد که هر سازمانی بر حسب نیاز خود آن ها را مطابق با شــرایط آن ســازمان بومی ســازی کرده و از آن ها استفاده می نماید. مهمترین قابلیت های این نرم افزار عبارتند از:

سیستم مدیریت جامع پروژه ها با مایکروسافت شیرپوینت-پراجکت سرور سیستم مدیریت جامع پروژه ها با مایکروسافت شیرپوینت-پراجکت سرور سیستم مدیریت جامع پروژه ها با مایکروسافت شیرپوینت-پراجکت سرور

ایجاد فضایی مجزا برای تمامی پروژه های سازمان (مرکز پروژه ها)

ایجاد فضایی مجزا برای تمامی منابع سازمان (مرکز منابع)

کنترل برنامه زمانبندی از طریق سایت پروژه

کنترل هزینه پروژه ها از طریق منابع سازمان

ایجاد داشبوردها و گزارشات مدیریتی

امکان گزارش پیشرفت پروژه به صورت ساعت کارکرد/درصد پیشرفت/میزان کار

Z

آگاه نمــودن کاربران سیســتم از وظایفی که مدیــران پروژه به آن ها تخصیص داده اند

s

مدیریت تغییرات، تاخیرات و ادعاهای پروژه

تصاویری از سیستم مدیریت جامع پروژه ها (EPM)

سامانه جامع مدیریت پیمانکاران و مشاوران پایش

سایر محصولات با شیرپوینت (SharePoint)

خدمات مربوط به مشاوره در مدیریت پروژه

۱۱ + ۱ =

id et, risus. accumsan non felis libero nec amet,