031-32278452 Info@PayeshSystem.com

سیستم اتوماسیون اداری

email marketing services - سیستم اتوماسیون اداری

سیستم اتوماسیون اداری پایش شیرپوینت است. 

سیستم اتوماسیون اداری پایش سیستمی است مبتنی بر وب که منطبق بر فرهنگ اداری ایرانی و با نگاهی ویژه به افزایش بهره وری سازمان و کاهش هزینه های مرتبط با انجام فرایند ها و مکاتبات سازمانی طراحی شده است.سیستم اتوماسیون اداری پایش شیرپوینت

جهت طراحی سیستم اتوماسیون اداری پایش از زیر ساخت شرکت مایکروسافت بهره گرفته شده است. این زیر ساخت که با نام تجاری شیرپوینت (SharePoint) ارائه شده است، یکی از موفق ترین محصولات سازمانی شرکت مایکروسافت می باشد.امروزه حجم وسیعی از اطلاعات و داده های موجود در سازمان در مجموعه فایلهای Office ثبت و نگهداری می شود و یکپارچگی بی نقص بین این مجموعه و شیرپوینت (SharePoint) مزایا و سهولت استفاده از شیرپوینت (SharePoint) را چندین برابر می نماید.
شرکت مایکروسافت با توجه به گستردگی استفاده از محصولاتش در دنیا و به دنبال رفع مشکلات مطرح شده در توسعه کسب و کار، زیر ساخت شیرپوینت (SharePoint) را ارائه داده است.

سیستم اتوماسیون اداری پایش شیرپوینت سیستم اتوماسیون اداری پایش شیرپوینت سیستم اتوماسیون اداری پایش شیرپوینت سیستم اتوماسیون اداری پایش شیرپوینتسیستم اتوماسیون اداری پایش شیرپوینت سیستم اتوماسیون اداری پایش شیرپوینت

R

تعريف و مديريت چرخه هاي اتوماتيک تاييد فرم ها و درخواست ها

J

ارجاع اسناد و انواع محتواي اطلاعاتي بصورت آزاد و سلسله مراتب سازماني

مديريت متمرکز کاربران، چارت واحدها، سمت هاي سازماني

کارتابل متمرکز سازماني

امكان پيگيري و تعريف تقويم کاري در ارتباط با وظايف واگذار شده

ثبت نامه هاي وارده و صادره

تعريف دبيرخانه هاي متمرکز، نيمه متمرکز و غيرمتمرکز و منطبق با هر نوع ساختار سازماني

l

شماره دهي، پاراف نويسي، زنجيره مدارک، امضاء الكترونيكي، چاپ اطلاعات

سامانه جامع مدیریت پیمانکاران و مشاوران پایش

سایر محصولات با شیرپوینت (SharePoint)

خدمات مربوط به مشاوره در مدیریت پروژه

14 + 11 =